Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z udzielaniem zamówień, w tym przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, jak również ofert. Opracowujemy umowy konsorcjum i umowy partnerstwa publiczno – prywatnego, a także badamy możliwości spełnienia warunków zamówienia. Obsługujemy zarówno podmioty aplikujące o udzielenie zamówienia (wykonawców), jak również zamawiających.

Główne pola działalności:

  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie i opiniowanie SIWZ, projektów umów, doradztwo w zakresie badania i oceny ofert (spełnienia warunków)
  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej
  • przygotowanie pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami
  • badanie pod względem formalnym ofert i wykonawców w zamówieniach publicznych pod katem zaistnienia przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy lub uzasadniających odrzucenie jego oferty
  • udzielanie odpowiedzi na pytania do siwz i przetargu zgłaszanych przez wykonawców
  • sporządzanie uzasadnienia prawnego wykluczenia  wykonawcy lub odrzucenia jego oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych i PPP
prawo-kancelaria-tyczynski

Porady prawne online

to rozwiązanie problemów prawnych
bez wychodzenia z domu.

lub zadzwoń do nas
606 349 629